Algemene voorwaarden webshop

CONSUMENTEN

Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Witlof for kids en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Witlof for kids en de consument. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.witlofforkids.com en worden op eerste verzoek toegezonden;
1.2. Witlof for kids: Witlof for kids, hierna genoemd Witlof, gevestigd en kantoorhoudende te Dopheidebeemd 5, 5551 HM, Valkenswaard, KvK nummer 64754855.
1.3. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend uit hoofde van diens beroep of onderneming, die een product van Witlof for kids via de website bestelt of koopt.
1.4. Het merk “Witlof for kids” is een beschermd merk en geregistreerd bij Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (postbus 90404, 2509 LK, ’s Gravenhage);
1.5. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.6. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Witlof en de consument kunnen door de consument niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Witlof;
1.7. Andersluidende algemene voorwaarden worden door Witlof niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Witlof is bevestigd.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Witlof desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order;
2.2. Op internet (website) vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Witlof niet;
2.3. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1. Door via de website een bestelling bij Witlof te plaatsen, waarvan onderdeel uitmaakt het aanvinken van het daartoe bestemde veld op de website ‘voor akkoord met de algemene voorwaarden’, bevestigt consument met de inhoud van deze algemene voorwaarden akkoord te gaan en komt de overeenkomst tot stand.
3.2. Consument ontvangt een bevestiging van Witlof van het tot stand komen van de overeenkomst per e-mail.

Artikel 4. Prijzen
4.1. De bij producten vermelde prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
4.2. De door Witlof aan consument door te berekenen verzendkosten worden apart aangegeven op de website.
4.3. Indien sprake is van een aanbiedingsprijs is deze uitsluitend gedurende een bepaalde periode geldig en uitsluitend zolang de voorraad strekt.
4.4. Witlof behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen. Een prijswijziging zal niet eerder ingaan dan het moment waarop consument hiervan door Witlof op de hoogte is gesteld. Indien de prijs van een product stijgt in de periode tussen het moment van bestelling en uitvoering van de bestelling door Witlof dan heeft consument het recht de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Witlof.
4.5. Witlof kan niet worden gehouden aan prijsaanduidingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld waarvan consument had behoren te begrijpen dat de betreffende aanduiding een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Artikel 5. Betaling
Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing.

Artikel 6. Herroepingsrecht
6.1. Consument heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat het product bij de consument (of derden zoals de buren) is afgeleverd en mits de verpakking niet verbroken is (herroepingstermijn). Dit recht vervalt indien de producten in gebruik zijn genomen.
6.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de consument middels het modelformulier voor herroeping Witlof op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen;
6.3. Het modelformulier is terug te vinden op www.witlofforkids.com;
6.4. Indien consument van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt, met on-verbroken zegel en/of sealing, in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan Witlof  aanbiedt, dan draagt Witlof  zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product;
6.5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;

Artikel 7. Levertijd/levering
7.1. In beginsel streeft Witlof ernaar om internet bestellingen binnen 24 uur aan de verzender aan te bieden.
7.2. De in artikel 7.1 opgegeven termijn is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van deze termijn geeft consument geen recht op schadevergoeding.
7.3. Indien het product niet (langer) in voorraad is, zal Witlof zich inspannen een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij een vervangend product geldt het herroepingsrecht ingevolge artikel 6 van deze algemene voorwaarden onverkort. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Witlof.
7.4. De door Witlof aan consument door te berekenen verzendkosten worden apart aangegeven op de website.
7.5. Consument dient de bij Witlof gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door consument worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Witlof opgeslagen. De kosten voor opslag zijn voor rekening van de consument. Witlof zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Witlof op schadevergoeding.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst
8.1. Witlof zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren;
8.2. Witlof is gerechtigd zonder toestemming van de consument de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Witlof;
8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Witlof aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Witlof worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Witlof zijn verstrekt, heeft Witlof het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;
8.4. Witlof zal een overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels. Witlof verklaart tegenover de consument de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht echter kan niet instaan voor enig rechtsgevolg bij verkeerd gebruik van de goederen of wanneer de veiligheidsinstructies zijn verwijderd.

Artikel 9. Garantie/reclamatie
9.1. Witlof garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn;
9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Witlof in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten gedurende minimaal 6 maanden na levering. De garantie op reparatiewerkzaamheden behelst 3 maanden;
9.3. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de consument de mogelijkheid om dit product te retourneren en dit binnen 24 uur te melden aan Witlof;
9.4. De consument is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen te lezen;
9.5. Reclamatie is niet mogelijk indien:
– de geleverde goederen een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Witlof op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van consument of doordat consument in strijd heeft gehandeld met de veiligheidsinstructies, aanwijzingen van Witlof;
9.6. Indien consument met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Witlof gegrond wordt bevonden, zal Witlof te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen;
9.7. Het in behandeling nemen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van consument niet op;
9.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan de consument hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 10. Keuring en risico
10.1. De zaken worden voor de aflevering door Witlof gecontroleerd.
10.2. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat op de consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht;

Artikel 11. Niet-nakoming/ontbinding/opschorting
11.1. Witlof is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Witlof passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van het door Witlof for kids geleverde product gaat op consument over nadat consument het verschuldigde bedrag aan Witlof for kids heeft voldaan en het verschuldigde bedrag door Witlof for kids is ontvangen.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten rusten bij Witlof.
13.2. Het is consument niet toegestaan de producten te verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel na te bootsen zonder daartoe expliciet toestemming van Witlof te hebben verkregen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1. Witlof is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens consument. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Witlof of leidinggevende ondergeschikten;
14.2. Witlof is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld;
14.3. Witlof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
14.4. Consument dient Witlof altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.
14.5. Indien consument tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor Witlof voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken product;
14.6. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Witlof, uit welke hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
14.7. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Witlof nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade wordt gedekt door een door Witlof gesloten verzekering;
14.8. Consument is bekend met de op de goederen en verpakkingen aangebrachte veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen aan de consument. Witlof is niet aansprakelijk voor schade, waaronder begrepen immateriële schade en schade aan de gezondheid, die consument en/of een derde mocht lijden en die verband houdt met het gebruik van de goederen.

Artikel 15. Overmacht
15.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Witlof, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Witlof kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Witlof ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
15.2. Overmacht geeft Witlof het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 16. Persoonsgegevens
Witlof zal alle gegevens en informatie van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

Artikel 17. Partiele nietigheid
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met consument niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 18. Plaats van nakoming/toepasselijk recht/bevoegde rechter
18.1. De vestigingsplaats van Witlof is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Witlof moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Witlof is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
18.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Witlof gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

 

 

RETAILERS
Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Witlof for kids, hierna genoemd Witlof. Deze algemene voorwaarden worden op eerste verzoek toegezonden;
1.2. Witlof for kids: Witlof for kids. gevestigd en kantoorhoudende te Valkenswaard, KvK nummer 64754855.
1.3. Het merk “Witlof for kids” is een beschermd merk en geregistreerd bij Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (postbus 90404, 2509 LK, ’s Gravenhage);
1.4. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.5. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Witlof en de groothandel / leverancier / agentschappen / consumenten / winkels, enzovoort, verder te noemen wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Witlof;
1.6. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Witlof niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Witlof is bevestigd.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Witlof desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order;
2.2. In prijscouranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Witlof niet;
2.3. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;
2.4. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Witlof de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen waar onder andere is te verstaan inkoop materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Witlof en deze algemene voorwaarden.
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, komt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen;
3.3. Wederpartij en Witlof komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 3.1 en 3.2 is voldaan. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Artikel 4. Prijzen
4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die door Witlof worden weergegeven zijn in euro’s en exclusief BTW tenzij anders vermeld;
4.2. Het factuurbedrag dient binnen 14  dagen na factuurdatum betaald te worden. Op de facturen zal een kredietbeperkingstoeslag van 3% worden berekend, welke uitsluitend in mindering mag worden gebracht, indien het factuurbedrag tijdig wordt betaald. Witlof is evenwel te allen tijde en zonder opgave van redenen gerechtigd contante betaling vóór of bij de aflevering van de zaken te verlangen.
4.3. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Het transport van de goederen (waaronder levering franco bestemmingen of leveringen vrij van vrachtkosten) zijn niet inbegrepen in de prijs;
4.4. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van goederen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Witlof  gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5. Betaling
5.1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing.
5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
5.3. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van € 40,00 inclusief BTW;
5.4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Witlof  alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. Herroepingsrecht, annulering en retour zenden met modelformulier
6.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat het product bij de wederpartij (of derden zoals de buren) is afgeleverd en wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is (herroepingstermijn). Dit recht vervalt indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen;
6.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de wederpartij middels het modelformulier voor herroeping Witlof op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen;
6.3. Het modelformulier is terug te vinden op www.witlofforkids.com;
6.4. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt, met on-verbroken zegel en/of sealing, in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan Witlof  aanbiedt, dan draagt Witlof  zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product;
6.5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;
6.6. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Witlof  ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Witlof ten gevolge van de annulering geleden schade;
6.7. Goederen die een op maat of speciale bestelling betreffen vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen.

Artikel 7. Levertijd, levering, risico
7.1. In beginsel streeft Witlof ernaar om internet bestellingen binnen 24 uur te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard;
7.2. De door Witlof aan retailer door te berekenen verzendkosten worden voorafgaand aan de samenwerking met retailer gecommuniceerd;
7.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden;
7.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Witlof  kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Witlof  tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij Witlof niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen;
7.5. Wederpartij dient de bij Witlof gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Witlof opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Witlof zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Witlof op schadevergoeding.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst
8.1. Witlof zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;
8.2. Witlof is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Witlof;
8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Witlof aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Witlof worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Witlof zijn verstrekt, heeft Witlof het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;
8.4. Witlof zal een overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels. Witlof verklaart tegenover de wederpartij de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht echter kan niet instaan voor enig rechtsgevolg bij verkeerd gebruik van de goederen of wanneer de veiligheidsinstructies zijn verwijderd.

Artikel 9. Garantie/reclamatie
9.1. Witlof garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn;
9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Witlof in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten gedurende minimaal 6 maanden na levering. De garantie op reparatiewerkzaamheden behelst 3 maanden;
9.3. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product te retourneren en dit binnen 24 uur te melden aan Witlof;
9.4. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen te lezen;
9.5. Reclamatie is niet mogelijk indien:
– de geleverde goederen een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Witlof op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met de veiligheidsinstructies, aanwijzingen van Witlof;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Witlof (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
9.6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Witlof gegrond wordt bevonden, zal Witlof te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen;
9.7. Het in behandeling nemen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
9.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 10. Keuring en risico
10.1. De zaken worden voor de aflevering door Witlof gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Witlof vastgesteld;
10.2. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11. Niet-nakoming/ontbinding/opschorting
11.1. Witlof is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Witlof passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Witlof aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in nakoming van deze overeenkomsten;
12.2. Witlof is in artikel 12 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Witlof voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden, onverminderd het recht van Witlof vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1. Witlof is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Witlof of leidinggevende ondergeschikten;
13.2. Witlof is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld;
13.3. Witlof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
13.4. Wederpartij dient Witlof altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.
13.5. Indien wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor Witlof voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken product;
13.6. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Witlof, uit welke hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
13.7. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Witlof nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade wordt gedekt door een door Witlof gesloten verzekering;
13.8. Wederpartij is bekend met de op de goederen en verpakkingen aangebrachte veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen aan de consument. Witlof is niet aansprakelijk voor schade, waaronder begrepen immateriële schade en schade aan de gezondheid, die wederpartij en/of een derde mocht lijden en die verband houdt met het gebruik van de goederen.

Artikel 14. Overmacht
14.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Witlof, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Witlof kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Witlof ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
14.2. Overmacht geeft Witlof het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 15. Persoonsgegevens
Witlof zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

Artikel 16. Installatie bij wederpartij
Indien Witlof bij wederpartij een besteld artikel dient te installeren, worden de gemaakte werkuren en voorrijkosten in rekening gebracht. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem/haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten
17.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten rusten bij Witlof.
17.2. Het is wederpartij niet toegestaan de producten te verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel na te bootsen zonder daartoe expliciet toestemming van Witlof te hebben verkregen.

Artikel 18. Partiele nietigheid
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 19. Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegde rechter
19.1. De vestigingsplaats van Witlof is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Witlof moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
19.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Witlof is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
19.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Witlof gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.