• Gratis verzending in NL vanaf E100
  • Shipping within 2 working days

9.3from 483 reviews

Customers rate us with an average of 9.3 ★★★★★

€0,00


TOG value

NL – VEILIGHEID
Niets is zo belangrijk als de veiligheid van je kindje. Onze producten zijn dan ook met veel aandacht hiervoor ontworpen. Zo zijn bijvoorbeeld al onze dekentjes getest op isolatiewaarde, zodat je snel kunt zien hoe warm een dekentje is.

De materialen die we gebruiken zijn vrij van schadelijke stoffen
De huid van kinderen is nog kwetsbaar omdat deze nog niet helemaal ontwikkeld is. Om hun gevoelige huid te beschermen tegen allergieën en irritaties, maken wij uitsluitend gebruik van OEKO-TEX 100 klasse 1 gecertificeerde materialen. Materialen die vrij zijn van schadelijke stoffen die een risico vormen voor de gezondheid van kinderen.

Onze producten zijn ontworpen volgens de geldende richtlijnen voor de veiligheid
Wij volgen nauwlettend de ontwikkelingen in Europa op het gebied van veiligheid voor kinderen. Bij de ontwikkeling van ons beddengoed hebben we goed gekeken naar de geldende richtlijnen en verschillende experts op het gebied van veiligheid en kinderen geraadpleegd en betrokken.

Dekentjes worden altijd getest op isolatiewaarde (TOG)
Het is belangrijk dat je baby het niet te warm of te koud heeft. Maar hoe weet je of je kleintje niet te warm is toegedekt en aangekleed? Tegenwoordig worden steeds meer producten getest op TOG. TOG staat voor Thermal Overall Grade en is een waarde om aan te geven in hoeverre bijvoorbeeld een dekentje, lichaamswarmte vasthoudt. Hoe hoger de TOG, hoe warmer het product. Om daarin een balans te vinden, kun je de TOG waarden van kleding en beddengoed bij elkaar optellen. Let wel, de TOG-waarde is slechts een hulpmiddel. Omdat elke baby anders kan reageren op toedekken en kleding, is het belangrijk om het comfort goed te blijven controleren aan hals en voetjes (huid mag niet klam of koud aanvoelen).

De dekentjes van Witlof for kids zijn door een onafhankelijk laboratorium, Centexbel, getest op TOG waarde. Zowel voor enkel als dubbel gebruik van het dekentje. Deze waarden staan bij elk dekentje op onze site en op het waslabel vermeld.

Zo bereken je de totale TOG waarde
Het toonaangevende onderzoekscentrum Centexbel geeft de hieronder vermelde totale TOG waarde als richting bij een bepaalde kamertemperatuur. Om tot een totale TOG waarde te komen, tel je de TOG waarden van de kleding en het beddengoed dat je gebruikt bij je kindje bij elkaar op. De gemiddelde TOG waarde van een romper zonder of met korte mouwtjes is bijv. 0.2*, die van een lakentje ook*, en de TOG waarde van een katoenen Tuck-Inn dekentje met teddy bij enkel gebruik is 2.0. Bij gebruik van deze 3 is de totale TOG waarde dan 2.4.
     Het is belangrijk dat je baby het niet te warm of te koud heeft. Maar hoe weet je of je kleintje niet te warm is toegedekt en aangekleed?

Zo maak je een bedje veilig op
• Voorkom losliggend beddengoed
• Maak het bedje kort en strak op (hoe maak ik een bedje kort en strak op met Tuck-Inn beddengoed?)
• Zorg dat je baby het niet te warm heeft (max totaal 4 TOG)
• Als je kindje erg woelt, draait of trappelt in bed, wordt geadviseerd niets in het bedje te leggen, dus ook geen beddengoed

Voor meer informatie over veiligheid, kijk op www.veiligheid.nl/kinderveiligheid.

*Volgens de Brittish Textile Technology Group (BTTG)

EN – SAFETY
Nothing is more important than the safety of your baby. Reason why we design our products with the greatest attention for this topic.

The materials we use are free of harmful substances
To protect the sensitive skin of your baby against irritation and allergies, we exclusively use materials that are marked with the OEKO-TEX 100 class 1 label. This means they do not contain any harmful substances that can be dangerous to the health of little children.

Our products have been designed according the applicable guidelines for safety
We closely follow the developments for kids and safety in Europe. With the development of our baby bedding we closely looked at the applicable guidelines and involved various safety experts in the baby and kids industry.

The warmth level of our blankets has been tested (TOG value)
It is very important that your baby is not too hot or too cold. But how do you know if the bedding you use or the clothes your little one is wearing are not too hot for him or her? More and more products get TOG tested. TOG stands for Thermal Overall Grade and is a value that describes the warmth or ‘thermal resistance’ of a product. The higher the TOG, the warmer the product. To find the right balance, you can add the TOG values of clothing and bedding. But please note, the TOG value is only supportive tool. Because each baby can respond differently to covers and clothing, it is important to check whether he or she is not too hot or too cold by feeling their neck and feet (skin may not be clammy or cold).

An independent laboratory, called Centexbel, has tested the Witlof for kids blankets on TOG value. A TOG value for single use of the blanket as well as for double use of the blanket is available and is indicated with each of the blankets on our site.

This is how you calculate the total TOG value
Centexbel, one of the leading Research Centers in the industry, gives below overview of different room temperatures and an indication of the total TOG value as a guideline. To calculate the total TOG value, you can add the TOG values of the clothing and the bedding you use with your baby. For example, the average TOG value of an infant body suit without sleeves and legs is 0.2*. The TOG value of the cotton Tuck-Inn blanket with teddy is 2.0 when used single. Using these 2 items with your baby means a total TOG value of 2.2.
 It is very important that your baby is not too hot or too cold. But how do you know if the bedding you use or the clothes your little one is wearing are not too hot for him or her?

Safety tips to make a baby bed
– Avoid loose bedding
– Do not put the cover too high up: your little one has its feet close to the footboard of the bed and the bedding reaches up to its shoulders. Watch this demo video to see how to safely make a bed with Tuck-Inn® bedding
– Always tuck the cover in
– Check and make sure a baby is not too hot (a maximum of 4 TOG in total)
– When your baby moves a lot in its bed, it is advised to remove everything from the bed, also the blankets
See www.veiligheid.nl/kinderveiligheid for more information on safety.

*Source Brittish Textile Technology Group (BTTG)

DE – SICHTERHEIT
Nichts ist so wichtig wie die Sicherheit Ihres Kindes. Deswegen haben wir unsere Produkte mit besonderer Aufmerksamkeit auf Sicherheitsaspekte entworfen. Alle unsere Decken wurden beispielsweise auf ihren Isolierungswert getestet, damit Sie sofort sehen, wie warm eine Decke ist.

Die von uns verwendeten Materialien sind frei von Schadstoffen
Kinderhaut ist anfälliger, weil sie noch nicht voll entwickelt ist. Um die empfindliche Kinderhaut vor Allergien und Irritationen zu schützen, verwenden wir ausschließlich ÖKO-TEX 100 Klasse 1 zertifizierte Materialien. Materialien, die frei von Schadstoffen sind und somit keine Gefahr für die Gesundheit der Kinder darstellen können.

Unsere Produkte wurden nach den aktuellen Sicherheitsrichtlinien entworfen
Wir verfolgen aufmerksam die Entwicklungen in Europa auf dem Gebiet der Kindersicherheit. Bei der Entwicklung unserer Bettwäsche haben wir sorgfältig die gültigen Richtlinien beachtet und verschiedene Experten auf dem Gebiet der Sicherheit für Kinder angehört und einbezogen.

Die Decken werden immer auf ihren Isolationswert (TOG) getestet
Es ist wichtig, dass Ihrem Baby nicht zu warm oder zu kalt ist. Aber wie kann man wissen, ob ein Baby nicht zu warm zugedeckt oder angezogen ist? Heutzutage werden immer mehr Produkte auf ihren TOG getestet. TOG steht für Thermal Overall Grade, dieser Wert gibt an, wie stark beispielsweise eine Decke die Körperwärme speichert. Je höher der Wert, desto wärmender ist das Produkt. Um ein Gleichgewicht zu finden, können Sie die TOG-Werte der Kleidung und des Bettzeugs addieren. Beachten Sie jedoch, dass der TOG-Wert nur ein Hilfsmittel darstellt. Da jedes Baby anders reagiert, wenn es zugedeckt ist bzw. angezogen ist, ist es wichtig, seine Temperatur immer gut am Hals und an den Füßchen zu kontrollieren (die Haut darf sich nicht klamm oder kalt anfühlen).

Die Decken von Witlof for kids wurden von dem unabhängigen Labor Centexbel auf ihren TOG-Wert getestet, sowohl für die einfache wie für die doppelte Faltung der Decke. Die Werte sind auf jeder Decke auf dem Pflegeetikett bzw. für jede Decke auf unserer Webseite angegeben.

So wird der TOG-Gesamtwert berechnet
Das führende Forschungszentrum Centexbel gibt den unten angegeben TOG-Gesamtwert als Richtlinie bei einer bestimmten Raumtemperatur an. Um den gesamten TOG-Wert zu ermitteln, addieren Sie die TOG-Werte der Kleidung und der Bettwäsche, die Sie für Ihr Kind gebrauchen. Der durchschnittliche TOG-Wert eines Bodys ohne oder mit kurzen Ärmeln ist z.B. 0,2*, der des Lakens ebenfalls * und der TOG-Wert einer Tuck-Inn Decke mit Teddy ist ungefaltet 2,0. Wenn Sie diese 3 Dinge gebrauchen, ist der TOG-Gesamtwert 2,4.
 Es ist wichtig, dass Ihrem Baby nicht zu warm oder zu kalt ist. Aber wie kann man wissen, ob ein Baby nicht zu warm zugedeckt oder angezogen ist?

So machen Sie das Bettchen sicher
• Vermeiden Sie herumliegendes Bettzeug
• Machen Sie das Bett knapp und straff (Wie mache ich das Bett mit dem Tuck-Inn Bettzeug knapp und straff ?)
• Sorgen Sie dafür, dass Ihrem Baby nicht zu warm ist (max. 4 TOG)
• Wenn Ihr Kind sehr unruhig ist, sich oft dreht oder im Bettchen strampelt, ist es ratsam, nichts in das Bett zu legen, also auch keine Bettwäsche
Für mehr Sicherheitsinformationen klicken Sie auf www.veiligheid.nl/kinderveiligheid.

*Nach der Brittish Textile Technology Group (BTTG)

FR – SECURITE
La sécurité de votre enfant est primordiale. Dans ce contexte, nos produits sont conçus avec le plus grand soin. Toutes nos couvertures ont notamment été testées sur leur valeur d’isolation ce qui permet de voir le degré de chaleur de la couverture.

Les matériaux que nous utilisons sont exempts de substances nocives
La peau de l’enfant n’étant pas encore complètement développée, elle reste vulnérable. Afin de protéger sa peau sensible contre les allergies et les irritations, nous utilisons uniquement des matériaux certifiés OEKO-TEX 100 classe 1. Ce sont des matériaux exempts de substances nocives pouvant présenter un risque pour la santé des enfants.

Tous nos produits sont conçus conformément aux directives de sécurité en vigueur
En matière de sécurité des enfants, nous suivons de près l’évolution de la situation en Europe. En matière de développement de notre literie, nous avons examiné attentivement les directives applicables après consultation et implication de divers experts dans la sécurité en puériculture.

La valeur d’isolation (TOG) des couvertures est toujours testée
Il faut veiller à ce que votre bébé n’ait pas trop chaud ou trop froid. Mais comment savoir si votre tout-petit n’est pas couvert et habillé trop chaudement ? De plus en plus de produits sont aujourd’hui testés sur le TOG – Thermal Overall Grade. C’est une valeur qui indique la capacité d’une couverture par exemple, à conserver la chaleur corporelle. Plus le TOG est élevé, plus le produit sera chaud. Afin d’y trouver m’équilibre, vous pouvez additionner les valeurs TOG des vêtements et de la literie. Veuillez noter que la valeur TOG n’est qu’à titre indicatif. Étant donné que chaque bébé réagit différemment à la couverture et aux vêtements, il ne faut pas perdre de vue le confort au niveau du cou et des pieds (la peau ne doit pas être moite ou froide).

Centexbel, un laboratoire indépendant, a testé la valeur TOG des couvertures Witloof pour enfants. Aussi bien pour une utilisation simple que double de la couverture.. Vous trouverez ces valeurs avec chaque couverture sur notre site ainsi que sur l’étiquette de lessive.

Comment calculer la valeur TOG totale?
Le Centre de recherche à la pointe Centexbel donne la valeur TOG totale ci-dessous à titre indicatif dans une température ambiante spécifique. Pour arriver à la valeur TOG totale, il faut additionner les valeurs TOG des vêtements et de la literie utilisée pour votre enfant. Pour une barboteuse sans manches ou à manches courtes, la valeur TOG moyenne sera de 0,2*, celle d’un drap également* tandis que pour une couverture Tuck-Inn en coton à bouclette à usage unique, elle sera de 2,0. En utilisant ces 3 articles, la valeur TOG totale sera de 2,4.
 Il faut veiller à ce que votre bébé n'ait pas trop chaud ou trop froid. Mais comment savoir si votre tout-petit n'est pas couvert et habillé trop chaudement?

Comment faire un lit en toute sécurité
• Évitez la literie desserrée
• Faites le lit de façon lisse et serrée (comment faire un lit de façon lisse et serrée avec la literie Tuck-Inn ?)
• Veillez à ce que votre bébé n’ait pas trop chaud (maximum 4 TOG au total)
• Si votre enfant remue, se retourne beaucoup ou donne des coups de pied, il est conseillé de ne rien mettre dans le lit, ni de literie

Pour plus d’informations à propos de la sécurité, consultez le site www.veiligheid.nl/kinderveiligheid.

*Selon le rapport de la British Textile Technology Group (BTTG)

ES – Seguridad
No hay nada más importante que la seguridad de su bebé. Y esto lo tenemos muy en cuenta a la hora de diseñar nuestros productos. Por ejemplo, comprobamos el valor de aislamiento de todas nuestras mantas, para que de esta forma usted pueda ver rápidamente cuánto calor da cada manta.

Los materiales que utilizamos no contienen sustancias nocivas
La piel de los niños aún es vulnerable porque todavía no está completamente desarrollada. A fin de proteger su sensible piel de alergias e irritaciones, solo usamos materiales certificados OEKO-TEX 100 clase 1. Materiales que no contienen sustancias nocivas que puedan representar un riesgo para la salud de los niños.

Nuestros productos están diseñados de acuerdo con las normas de seguridad vigentes
Estamos muy pendientes del desarrollo en Europa en el área de seguridad infantil. A la hora de diseñar nuestra ropa de cama, tenemos muy en cuenta las pautas vigentes y consultamos e involucramos a varios expertos en el campo de la seguridad infantil.

Las mantas siempre se someten a una prueba de valor de aislamiento (TOG)
Es importante que su bebé no esté demasiado caliente ni demasiado frío. Pero, ¿cómo sabe usted si pequeño no está cubierto y vestido demasiado caliente? Hoy en día cada vez más productos están siendo probados en TOG. TOG son las siglas (en inglés) de grado general térmico y es un valor que indica hasta qué punto una manta, por ejemplo, mantiene el calor corporal. Cuanto más alto es el TOG, más calor da el producto. Para encontrar el punto adecuado, puede sumar los valores de TOG de la ropita del niño y de la ropa de cama. Eso sí, no olvide que el valor TOG es solamente una ayuda indicativa. Puesto que cada bebé puede reaccionar de manera diferente al ser tapado con una manta y a la ropa que lleve, es importante seguir controlando su bienestar en el cuello y los pies (la piel no debe notarse húmeda ni fría).

El laboratorio independiente, Centexbel, ha comprobado el valor de TOG de las mantas de Witlof for kids. Tanto para uso sencillo como para el uso doble de la manta. Estos valores se indican para cada mantita en nuestro sitio web y en la etiqueta de lavado.

Así es como calcula el valor TOG total
El centro de investigación líder Centexbel indica los siguientes valores totales de TOG según la temperatura ambiente. Para alcanzar el valor TOG total, sume el valor TOG de la ropita del niño al de la ropa de la cama. Por ejemplo, el valor promedio de TOG de un mono de manga corta o sin mangas es 0.2*, el de una sábana también*, y el valor TOG de una manta de algodón Tuck-Inn ‘teddy’ de una capa es 2.0. Cuando se usan los 3 juntos, el valor total de TOG es 2.4.
 Es importante que su bebé no esté demasiado caliente ni demasiado frío. Pero, ¿cómo sabe usted si pequeño no está cubierto y vestido demasiado caliente?

Así es como hace la camita de forma segura
• Evite la ropa de cama suelta
• Haga la cama corta y apretada (¿Cómo hago una cama corta y apretada con la ropa de cama Tuck-Inn?)
• Asegúrese de que su bebé no tenga demasiado calor (máximo 4 TOG en total)
• Si su pequeño se mueve mucho en la cama, se da vuelta o pisotea patalea en la cama, se recomienda no poner nada en la cama, tampoco ropa de cama

Para obtener más información sobre la seguridad, visite www.veiligheid.nl/kinderveiligheid.

* Según el Grupo Brittish Textile Technology (BTTG)

IT – SICUREZZA
Nulla è più importante della sicurezza del tuo bambino. I nostri prodotti sono infatti progettati con grande attenzione al riguardo. Ad esempio, tutte le nostre coperte vengono testate rispetto ai valori di isolamento termico, quindi è possibile vedere rapidamente quanto è calda una coperta.

I materiali che utilizziamo sono privi di sostanze nocive
La pelle dei bambini è vulnerabile perché non è ancora completamente sviluppata. Per proteggere la loro pelle sensibile da allergie e irritazioni, utilizziamo solo materiali certificati di classe 1 OEKO-TEX 100. Materiali che sono privi di sostanze nocive che rappresentano un rischio per la salute dei bambini.

I nostri prodotti sono progettati secondo le direttive sulla sicurezza in vigore
Monitoriamo da vicino gli sviluppi in Europa nell’ambito della sicurezza per i bambini. Per la produzione della nostra biancheria da letto, abbiamo esaminato attentamente le norme in vigore e abbiamo consultato e coinvolto diversi esperti in materia di sicurezza e di infanzia.

Le coperte vengono sempre testate riguardo alla capacità d’isolamento termico (TOG)
È importante che il tuo bambino non abbia né troppo caldo né troppo freddo. Ma come fai a sapere se il tuo bambino sotto le coperte non abbia troppo caldo? Oggi sempre più prodotti vengono testati rispetto ai valori TOG. TOG indica il Grado Complessivo Termico ed è un valore che indica, ad esempio, fino a che punto una coperta mantiene il calore corporeo. Più elevato è il grado di TOG, più caldo è il prodotto. Per trovare un equilibrio, bisogna eventualmente aggiungere i valori TOG dell’abbigliamento e della biancheria da letto. Intendiamoci, il valore TOG è solo un riferimento. Poiché ogni bambino può reagire in modo diverso alla coperta e all’abbigliamento, è importante continuare a monitorare il collo e i piedi (la pelle non deve essere né sudata né fredda).

Le coperte di Witlof per bambini sono state testate rispetto ai valori TOG dal laboratorio indipendente di Centexbel. Utilizzando sia una coperta singola che una doppia. Questi valori sono elencati su ogni coperta presente sul nostro sito e sulle etichette con le istruzioni di lavaggio.

In questo modo si calcola il valore TOG totale
Il centro di ricerca leader Centexbel fornisce il valore TOG totale indicato di seguito come orientativo a una determinata temperatura ambiente. Per arrivare a un valore termico TOG totale, bisogna contare in aggiunta anche i valori termici TOG degli indumenti e della biancheria da letto che si utilizza con il bambino. Il valore termico TOG medio di un pagliaccetto senza maniche o a maniche corte è ad esempio di 0.2*, quello di un lenzuolo anche*, e il valore termico TOG di una coperta di cotone Tuck-Inn con orsacchiotto è 2.0. Sommando questi 3, il valore termico TOG totale è di 2.4.
 È importante che il tuo bambino non abbia né troppo caldo né troppo freddo. Ma come fai a sapere se il tuo bambino sotto le coperte non abbia troppo caldo?

Come fare un letto in modo sicuro
• Evita letti non aderenti
• Fai un letto piccolo e aderente (come si fa un letto corto e aderente con la biancheria da letto Tuck-Inn?)
• Assicurati che il tuo bambino non abbia troppo caldo (massimo 4 TOG totali)
• Se il bambino è abbastanza agitato, si rigira o scalcia nel letto, si consiglia di non mettere nulla nel letto, quindi nemmeno biancheria da letto

Per ulteriori informazioni relative alla sicurezza, clicca su www.veiligheid.nl/kinderveiligheid.

*Secondo il Brittish Textile Technology Group (BTTG)

Login

Forgot your password?

  • All your orders and returns in one place
  • The ordering process is even faster
  • Your shopping cart stored, always and everywhere

compare0

Witlof for kids 9,5 / 10 - 252 Reviews @ Kiyoh